????დამხმარე დანიშნულების შენობა - ნაგებობები, რომლებიც არ მიეკუთვნება რომელიმე სპეციფიკურ კლასს, უნდა აიგოს მოთხოვნათა შესაბამისად, მათი დაკავების დროს ხანძრისა და სიცოცხლისათვის შესაძლო საფრხის გათვალისწინებით.

ეს ჯგუფი მოიცავს შემდეგს, მაგრამ არა მხოლოდ:
- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შენობებს;
- ერთი-ან ორერთეულიანი (ბინიანი) საცხოვრებლები დამხმარე საჰაერო ხომალდების ანგარებს;
- ბეღლებს;
- გადახურულ ავტოსადგომებს;
- 1,8 მ-ზე მეტი სიმაღლის ღობეებს;
- საცხოვრებლების დამხმარე მარცვლეულის ბუნკერებს;
- სათბურებს;
- საქონლის სადგომს;
- კერძო გარაჟებს;
- საყრდენ კედელებს;
- ფარდულებს;
- საჯინიბოებს;
- ავზებს;
- კოშკებს...